"Ny hjemmeside www.LASJ.dk" er på vej, derfor opdateres denne minimalt

Vedtægter for LASJ f.m.b.a

 

Vedtaget den 06. december 2023

1.0 Navn og forhistorie

1.1 Foreningens navn er LASJ f.m.b.a. (Foreningen).

1.2 Foreningen er registreret i Erhvervsstyrelsen under CVR-nr. 66482219.

1.3 Foreningen er dannet 06. december 2023 ved en sammenslutning af Sjællandske
Familielandbrug og Odsherreds Landboforening (Parterne).

1.4 Foreningen er medlem af Landbrug & Fødevarer f.m.b.a. som en fællesforening.

2.0 Formål og vision

2.1 Foreningens formål er, gennem erhvervsdrift, at fremme medlemmernes faglige og
økonomiske interesser.

2.2 Foreningens vision er at give medlemmerne bedre råd til livet ved at fremme medlemmernes
erhvervspolitiske, faglige og økonomiske interesser samt ved at styrke fællesskabet og
sociale interesser.

2.3 Foreningen vil realisere sit formål og sin vision ved:
a) at arbejde professionelt og på et højt fagligt niveau for at varetage
medlemmernes erhvervsmæssige interesser og sikre deres rettigheder
b) at skabe rammer, der sikrer gode indtjenings- og udviklingsmuligheder for medlemmerne
og deres familier
c) at fremme medlemmernes dialog med og omdømme i det omkringliggende samfund
d) at tilbyde medlemmer og kunder rådgivnings- og serviceydelser, der kan forbedre
medlemmer og kunders indtjenings- og udviklingsmuligheder

2.4 Foreningen kan drive sin virksomhed direkte eller gennem datterselskab eller associeret
virksomhed eller i samarbejde med andre virksomheder.

2.5 Foreningen driver rådgivning.

3.0 Medlemmer

3.1 Medlemmer af foreningen er:
a) enhver, der 1/8 2023 var medlem af Sjællandske Familielandbrug eller Odsherreds
Landboforening
b) enhver person, virksomhed eller selskab indenfor Foreningens naturlige virkeområde,
og som efter ansøgning er godkendt som medlem jf. vedtægterne pkt. 3.2,
c) virksomheder eller foreninger, der indtræder kollektivt, idet de træder ind i
Foreningen, men fortsat bibeholder deres status som selvstændig forening,

3.2 Som aktive medlemmer kan optages personer og virksomheder, der direkte eller gennem
selskaber er selvstændige erhvervsdrivende i landdistrikter, disses ægtefæller/samlevere,
driftsledere, bortforpagtere eller andre, der deler ejer- eller brugerfællesskab eller
virksomheder og/eller selskaber i landdistrikter.
Som interessemedlemmer kan optages medarbejdere og unge under uddannelse indenfor
landbrug samt personer, virksomheder og foreninger med interesse for Foreningens
virksomhed på betingelse af, at den pågældende ikke ejer eller driver selvstændig
virksomhed eller kun driver passiv virksomhed.
Indmeldelse sker ved henvendelse til Foreningens administration og efter godkendelse af bestyrelsen
eller administrationen i henhold til et af bestyrelsen fastsat regulativ.

3.3 Udmeldelse af Foreningen sker skriftligt til Foreningens administration senest 01.11 med
virkning for det følgende regnskabsår. Sker udmeldelse senere, er medlemmet forpligtiget
til at betale kontingent for det efterfølgende år.

3.4 Hvis et medlem optræder illoyalt over for Foreningen, har bestyrelsen mulighed for at
ekskludere pågældende.

4.0 Hæftelse

4.1 Medlemmerne hæfter ikke for Foreningens forpligtelser.

4.2 Medlemmerne har intet krav på Foreningens formue.

5.0 Medlemskontingent

5.1 Bestyrelsen fastsætter størrelsen af medlemskontingentet gennem vedtagelse af et
kontingentregulativ.

5.2 Kontingentet opkræves hvert år inden udgangen af januar måned.

5.3 Hvis kontingentet ikke er betalt rettidigt, fortaber medlemmet sine medlemsrettigheder –
herunder retten til at møde, afgive stemme og modtage valg.

6.0 Medlemskommunikation

6.1 Foreningen kommunikerer hovedsageligt digitalt med sine medlemmer.

6.2 Det enkelte medlem er ansvarlig for, at Foreningen har den til enhver tid gældende emailadresse.

7.0 Medlemsrettigheder

7.1 Medlemskab giver ret til brug af Foreningens faglige rådgivning efter de for Foreningen til
enhver tid gældende regler.

7.2 Medlemmerne har ret til at deltage i Foreningens arrangementer og medlemsmøder samt
generalforsamlingen jf. vedtægterne pkt. 9.

7.3 Medlemmerne modtager Foreningens og Landbrug & Fødevarer f.m.b.a.’s medlemsinformation
og kan gøre brug af øvrige medlemstilbud.

8.0 Foreningens organisation

8.1 Foreningens organer er generalforsamlingen, bestyrelsen og ledelsen.

9.0 Generalforsamling

9.1 Foreningen holder hvert år inden udgangen af marts måned ordinær generalforsamling.

9.2 Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighed.
Som Foreningens øverste myndighed er det generalforsamlingen, der kan:
a) ændre Foreningens vedtægter jf. pkt. 15.1,
b) beslutte sammenlægning med anden forening eller virksomhed samt opløsning af
Foreningen efter indstilling fra bestyrelsen jf. pkt. 9.7 b),
c) godkende årsrapport efter indstilling fra bestyrelsen jf. pkt. 9.7 c),
d) vælge bestyrelsesmedlemmer, herunder formand jf. pkt. 10.1.

9.3 Indkaldelse til generalforsamlingen med angivelse af dagsorden sker senest 14 dage før
afholdelse af generalforsamling.

9.4 Forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til
Foreningens administration med mindst 5 medlemmer som stillere senest den 01.02.

9.5 Bestyrelsen kan beslutte at afholde generalforsamlingen digitalt.
Side 5 af 8


9.6 Generalforsamlingen vælger, under formandens ledelse, stemmetællere og en dirigent.
Dirigenten afgør, om generalforsamlingen er lovligt varslet og bekendtgjort, leder
forhandlingerne og afgør i overensstemmelse med vedtægter og valgregulativ alle spørgsmål
vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.
Generalforsamlingens beslutninger og forhandlinger føres til referat, der underskrives af
dirigenten og formanden.


9.7 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
a) Valg af stemmetællere og dirigent
b) Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
c) Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
d) Valg af formand (kun lige år)
e) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år, 3 i ulige år)
f) Valg af suppleant
g) Behandling af indkomne forslag
h) Eventuelt


9.8 Kun aktive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen, og kun aktive medlemmer
kan modtage valg til bestyrelsen.
Er den pågældende kandidat ikke til stede, skal pågældende skriftligt tilkendegive sit
kandidatur. Foreningens administration skal have modtaget tilkendegivelsen senest 24 timer
før generalforsamlingens planlagte starttidspunkt.

9.9 Hvert aktivt medlem har én stemme.

9.10 Generalforsamlingen kan ved simpelt stemmeflertal træffe gyldige beslutninger i de sager,
der er opført på dagsordenen, medmindre andet er bestemt i vedtægterne jf. pkt. 9.13 og pkt.
15.1.

9.11 Ved personvalg er forslag og afstemninger skriftlige. Skal der vælges mere end én person, sker
valget ved prioriteringsmetoden. Bestyrelsen udarbejder et valgregulativ.

9.12 Andre afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten eller mindst 5
medlemmer kræver skriftlig afstemning.

9.13 Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde. Dog kan medlemmer, der er
forhindret i at deltage i en fysisk generalforsamling, skriftligt befuldmægtige en anden person
til at stemme på sine vegne. En fuldmægtig kan alene repræsentere ét medlem ved
fuldmagt, og ingen person kan afgive mere end to stemmer.

9.14 Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, når et bestyrelsesflertal eller 10% af aktive
medlemmer skriftligt og under angivelse af emne stiller krav herom. Kravet skal fremsættes
skriftligt til Foreningens administration, og den ekstraordinære generalforsamling skal holdes
senest månedsdagen efter kravets modtagelse. Indkaldelse sker som til ordinær
generalforsamling.

10.0 Bestyrelsen

10.1 Bestyrelsen består af 6 medlemmer:
a) 1 medlem valgt til formand af generalforsamlingen
b) 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen

10.2 Ved samarbejde med andre virksomheder eller foreninger, kan bestyrelsen beslutte at udvide
bestyrelsen med op til 2 yderligere bestyrelsesmedlemmer, der udpeges af den virksomhed
eller forening, med hvem Foreningen har indgået samarbejdsaftale med. Valgperioden er to
år, og (gen)udpegning sker i ulige år.
Bestyrelsen har desuden mulighed for at optage observatører i bestyrelsen.

10.3 Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode er to år.

10.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv hvert år på det førstkommende bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen. Det konstituerende møde holdes senest 14 dage efter
generalforsamlingen.

10.5 Hvis et bestyrelsesmedlem afgår eller har varigt forfald inden dennes valgperiode udløber,
træder suppleanten, valgt i samme valgperiode, ind.

10.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder
formanden eller næstformanden, er til stede.

10.7 Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af Foreningen og sikrer en forsvarlig
organisering af Foreningens virksomhed, herunder arbejde for den fornødne diversitet.

10.8 Bestyrelsen træffer de for Foreningen væsentlige beslutninger, herunder:

a) vedrørende Foreningens økonomi og udstikker de strategiske rammer for
Foreningens rådgivning samt politiske virke
b) godkendelse af de for Foreningen nødvendige kontrakter og samarbejder
c) optagelse af lån og kreditter
d) indgåelse af samarbejdsaftaler med andre virksomheder, organisationer, foreninger
og valg af repræsentanter til deltagelse i ledelsen heraf samt disses eventuelle
repræsentation i Foreningens bestyrelse
e) valg af revisor

10.9 Bestyrelsen indkaldes på formandens foranledning, når mindst 50% af bestyrelsen eller
Foreningens ledelse eller revisor skriftligt anmoder om det.

10.10 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for arbejdet i bestyrelsen. Forretningsorden
godkendes ved det konstituerende bestyrelsesmøde.

11.0 Ledelse

11.1 Forretningsudvalget ansætter og afskediger Foreningens ledelse.
11.2 Ledelsen varetager den daglige drift af Foreningens virksomhed efter forretningsudvalgets
retningslinjer og anvisninger.

12.0 Udvalg

12.1 Bestyrelsen kan etablere udvalg, som arbejder med faglige emner, der dækker Foreningens
virkeområde, og som har til formål at samle og varetage medlemmernes interesser indenfor
et lokalt, regionalt eller fagligt område.
Udvalg består af medlemmer og eventuelt andre ressourcepersoner. Det tilstræbes, at mindst
ét medlem af bestyrelsen deltager i hvert udvalg.

12.2 Bestyrelsen skal godkende et kommissorium for et udvalgs opgaver og arbejde.

13.0 Tegning og prokura

13.1 Foreningen tegnes af formanden eller af næstformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer og
Foreningens ledelse i forening.

13.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

14.0 Regnskab og revision

14.1 Regnskabsåret er kalenderåret.

14.2 Regnskabet aflægges efter årsregnskabslovens regler og revideres af en godkendt revisor,
der er valgt af bestyrelsen.

15.0 Vedtægtsændring, sammenslutning og opløsning

15.1 Ændring af vedtægterne kræver, at et flertal på 2/3 af de afgivne gyldige stemmer på
generalforsamling er for forslaget.
Hvis der på generalforsamlingen er flertal for den foreslåede vedtægtsændring, men ikke 2/3
flertal, kan forslaget gennemføres med simpelt flertal på en efterfølgende ekstraordinær
generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling holdes tidligst 2 uger og senest 4
uger efter generalforsamling.

15.2 Sammenslutning med anden forening eller rådgivningsvirksomhed, hvis formål i det
væsentlige er det samme som Foreningens, kan ske efter reglerne om vedtægtsændringer jf.
pkt. 15.1.

15.3 Forslag om Foreningens opløsning kan kun gyldigt vedtages af to på hinanden følgende
generalforsamlinger, der er indkaldt med dette formål og med mindst 14 dages mellemrum.
Vedtagelse af opløsning kræves tilslutning som til vedtægtsændringer jf. pkt. 15.1.

15.4 Ved foreningens ophør kan Foreningens aktiver ikke udloddes til medlemmerne, men skal
efter generalforsamlingernes beslutning anvendes til gavn indenfor Foreningens område.

16.0 Overgangsbestemmelser

16.1 Ved en godkendelse af fusionen mellem Parterne træder disse overgangsbestemmelser i
kraft. Overgangsbestemmelserne bortfalder, når bestyrelsen har konstitueret sig første gang
efter vedtagelse af fusionen og første ordinær generalforsamling er gennemført
(Overgangsperioden).

16.2 Ved det første valg til bestyrelsen skal medlemmerne vælge 6 bestyrelsesmedlemmer,
hvoraf 1 vælges direkte til formand, jf. pkt. 10.1.

16.3 På det konstituerende møde i bestyrelsen efter Overgangsperioden afgør bestyrelsen ved
lodtrækning, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg i henholdsvis ulige og lige år.

16.4 I Overgangsperioden består fusionsbestyrelsen af Parternes bestyrelser.